Ubezpieczenie NNW – jak działa i od czego chroni?

18 maja 2022

Ubezpieczenie NNW to polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków, która ma na celu zapewnić osobie ubezpieczonej poczucie zabezpieczenia i spokój psychiczny. Może chronić zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Zawarcie polisy NNW jest dobrowolne. Jak działa i od czego chroni?

Ubezpieczenie NNW – zalety

Polisa NNW to forma ubezpieczenia osobowego o charakterze dobrowolnym. Nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie, spowodowane przyczyną zewnętrzną. Przedmiotem ubezpieczenia NNW zdrowie i życie ubezpieczonego. Zawarcie takiej polisy ma wiele zalet:

•             jeżeli odniesiesz trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku kolizji drogowej lub wypadku, to otrzymasz świadczenie z tytułu zawarcia tej polisy,

•             środki z uzyskanego świadczenia pokryją koszty rehabilitacji i fizjoterapii oraz zakup indywidualnych środków medycznych i ortopedycznych,

•             jest to dodatkowe ubezpieczenie, z którego otrzymasz środki pieniężne, bez znaczenia, czy przysługują Ci one także z polisy OC sprawcy,

•             daje zabezpieczenie finansowe dla rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym,

•             jest dostępna jako dodatkowa polisa do OC lub OC+AC dla właścicieli pojazdu oraz leasingobiorców,

•             obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków przy pracy, gdzie skutkiem jest czasowa niezdolność do wykonywania czynności służbowych,

•             zapewnia jednorazowe świadczenie na czas niezdolności do pracy,

•             dostępne jest dla osób w każdym wieku,

•             działa przez całą dobę,

•             uwzględnia wydarzenia, które przytrafią się w kraju oraz poza jego granicami,

•             działa w czasie podróży oraz na postoju, a także podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu.

Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku śmierci poszkodowanego lub trwałych zaburzeń psychoruchowych. Wielkość świadczenia uzależniona jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Może to być odrębna polisa lub dodatek do ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego NNW obejmuje zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie NNW?

Z obowiązkowej polisy OC zostaną wypłacone wszystkie szkody osobowe pasażerom pojazdu. Jednak kierowca może liczyć wyłącznie na ubezpieczenie NNW. W momencie zdarzenia drogowego zarówno kierowca, jak i pasażerowie otrzymają rekompensatę za uszczerbek na zdrowiu. Jest to świadczenie jednorazowe.

Jednak nie wszystkie zdarzenia są objęte ubezpieczeniem NNW. Odszkodowanie nie jest wypłacane w przypadku, gdy szkoda powstała w wyniku umyślnego działania ubezpieczonego. Jeżeli do zdarzenia dojdzie w wyniku działania kierowcy będącego pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych czy narkotyków, pieniądze również nie zostaną przyznane.

W przypadku, kiedy pasażer wiedział, że kierowca był pod wpływem działania alkoholu lub innych środków odurzających, nie otrzyma rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu.

Jeżeli kierowca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, to ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Firma ubezpieczeniowa może zastrzec prawo do zakazu wypłaty świadczenia, jeżeli pasażerów było więcej niż liczba miejsc wpisanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Ubezpieczyciel nie odpowiada także za następstwa nieszczęśliwych wypadków, jeśli ubezpieczony nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Pojazd, którym podróżujesz, musi posiadać wymagane pozwolenia i być w dobrym stanie. Konieczne są ważne badania techniczne. Jeżeli nie będzie spełnionych tych warunków, to w przypadku zdarzenia drogowego nie otrzymasz odszkodowania.

Z polisy NNW nie otrzymasz odszkodowania wskutek działań wojennych i ataków terrorystycznych oraz podczas imprez sportowych (rajdów, wyścigów samochodowych).

Jeżeli szkoda powstała podczas nauki jazdy lub odpłatnego wynajmu pojazdu, to ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Jakie koszty pokrywa świadczenie z ubezpieczenia NNW?

Ubezpieczenie NNW zapewnia odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. Świadczenie wypłacone z tytułu uszczerbku na zdrowiu pokrywa:

•             koszty leczenia i hospitalizacji,

•             koszt transportu poszkodowanych,

•             koszty rehabilitacji,

•             koszty zakupu leków,

•             koszty zakupu sprzętu ortopedycznego i innych środków medycznych,

•             koszty operacji plastycznych,

•             koszty odszkodowania z tytułu niezdolności do pracy za każdy dzień,

•             koszty przekwalifikowania, jeżeli doznane obrażenia wykluczają możliwość pracy w dotychczasowym lub wyuczonym zawodzie.

Ubezpieczenie NNW komunikacyjne jest jedną z popularniejszych polis. Można je wykupić w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wysokość wypłaconego świadczenia zależy także od sumy ubezpieczenia, jaką wybierzesz podczas podpisania umowy.

Koszt zawarcia ubezpieczenia NNW

Przed zakupem ubezpieczenia NNW zapoznaj się z zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Przeanalizuj tabelę, w której wymienione są rodzaje urazów i podana jest wartość procentowa potencjalnego odszkodowania.

Składka ubezpieczenia NNW obliczana jest dla każdego indywidualnie, na podstawie konkretnych czynników ustalonych przez ubezpieczyciela. Zazwyczaj nie jest to wysoki wydatek, zależy on od zakresu polisy, którą wybierzesz, i sumy ubezpieczenia. Im tańsze będzie Twoje NNW, tym niższe świadczenie otrzymasz.

Wysokość składki ubezpieczenia NNW może zależeć od kilku czynników:

•             sumy ubezpieczenia, jaką wybierzesz,

•             okresu, na jaki wykupisz polisę,

•             historii ubezpieczenia,

•             profilu kierowcy,

•             rodzaju pojazdu i jego przeznaczenia oraz liczby miejsc,

•             rodzaju opłaty (ratalna lub w całości).

Najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest zakup NNW wraz z polisą OC lub OC+AC. Przy zawarciu umowy w pakiecie otrzymasz dodatkowe rabaty.

Osoba prowadząca pojazd mechaniczny ponosi odpowiedzialność za pasażerów, którzy mają prawo oczekiwać od kierującego rekompensat z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego oraz wsparcia finansowego w procesie leczenia i rehabilitacji. Dlatego ważne jest zawarcie polisy NNW jako dodatkowego ubezpieczenia, by nie płacić za wszystko własnymi środkami.

Dlaczego warto zawrzeć umowę ubezpieczenia NNW?

Ubezpieczenie NNW jest dobrowolne. Zapewnia ono rekompensatę finansową kierowcy oraz pasażerom, którzy doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku zdarzenia komunikacyjnego. Jest przypisane do samochodu, ale istnieje też możliwość zakupu takiej wersji polisy, która będzie chronić kierowcę bez względu na to, jakim autem podróżuje.

Możesz zakupić NNW do wcześniej podpisanej umowy OC lub pakietu OC+AC. Wówczas NNW obowiązuje do końca umowy OC (lub OC+AC). Umowa NNW komunikacyjnego zazwyczaj zawierana jest na okres 12 miesięcy. Od tego, jaką sumę ubezpieczenia wybierzesz, zależy wysokość odszkodowania. Ubezpieczyciele ustalają minimalną i maksymalną sumę ubezpieczenia, na jaką możesz zawrzeć umowę NNW komunikacyjnego.

Świadczenia wypłacane z polisy NNW mogą być kumulowane. Oznacza to, że jeżeli podpisałeś kilka umów ubezpieczenia NNW, to z każdej otrzymasz odszkodowanie. Dotyczy to tylko uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Zwrot kosztów poniesionych z tytułu leczenia, zakupu leków lub sprzętu ortopedycznego przysługuje ci tylko z jednego ubezpieczenia do określonego w umowie limitu.

Posiadając ubezpieczenie NNW, możesz liczyć na zwrot kosztów leczenia. Zwróć uwagę na określone w umowie zasady finansowania. Polisa może bowiem obejmować leczenie tylko na terenie Polski. Sprawdź więc, czy wykupione przez Ciebie ubezpieczenie NNW działa także poza granicami naszego kraju.

Komunikacyjne ubezpieczenie NNW to ochrona, która stanowi dodatek do OC. Nie zwiększa znacznie wysokości składki, może natomiast stanowić wsparcie finansowe podczas leczenia lub rehabilitacji. Możesz wykupić polisę NNW na okres krótszy niż jeden rok. Popularne jest zawieranie takich umów z towarzystwami ubezpieczeniowymi na okres zimowy, gdy na drogach są gorsze warunki do jazdy oraz szybko zapada zmrok. Sprzyja to częstszym kolizjom drogowym i wypadkom.

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem osobowym. Nie obejmuje zniszczonego podczas wypadku mienia.

Odszkodowanie z NNW

Wysokość odszkodowania z NNW zależy od stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu oraz od wysokości sumy ubezpieczenia. Uzyskanie środków pieniężnych z polisy NNW zwykle nie sprawia większych kłopotów. Jeżeli jesteś uczestnikiem zdarzenia drogowego, w którym poniosłeś uszczerbek na zdrowiu i masz wykupioną polisę NNW, to należy Ci się odszkodowanie.

Szkodę objętą zakresem ochrony ubezpieczenia NNW zgłasza się bezpośrednio do ubezpieczyciela. Możesz to zrobić telefonicznie, listownie, mailowo lub osobiście w oddziale. Masz na to 3 lata od dnia zdarzenia. Jednak warto złożyć zgłoszenie jak najszybciej, dzięki czemu skrócisz czas oczekiwania na zwrot środków finansowych.

Przed zgłoszeniem szkody zapoznaj się szczegółowo z warunkami OWU. Znajdziesz tam informację, ile czasu daje Ci dany ubezpieczyciel na złożenie wniosku. W momencie zgłoszenia Twoje leczenie powinno być ukończone. Do pisma należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające powstałe zdarzenie oraz opinię lekarską, w której określona jest szkoda.

Problemy z odszkodowaniem z NNW

Zdarza się zaniżanie przez komisję lekarską uszczerbku na zdrowiu oraz nieuwzględnianie całości doznanych obrażeń. Dlatego warto gromadzić wszystkie dokumenty związane z zaistniałym zdarzeniem i dostarczyć je ubezpieczycielowi. Pomoże to w dokładnej i rzetelnej analizie stanu Twojego zdrowia, a co za tym idzie – w prawidłowym ustaleniu procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Jeżeli uważasz, że ubezpieczyciel wypłacił Ci zbyt małą kwotę z ubezpieczenia NNW, możesz odwołać się od decyzji. Przeanalizuj ponownie złożony wcześniej wniosek do ubezpieczyciela, aby wykluczyć jego argumenty o zaniżonym odszkodowaniu lub brak wypłaty dodatkowych roszczeń. Złożone odwołanie może odnieść skutek tylko wtedy, gdy przedstawisz stosowne argumenty potwierdzające, że ubezpieczyciel się pomylił i wnioskujesz o ponowną analizę dokumentacji. Jeżeli uważasz, że Twoje cierpienie, ból i krzywda związane z zaistniałym zdarzeniem komunikacyjnym zostały źle oceniona, a wypłacona kwota nie jest adekwatna, to masz prawo do odwołania się od decyzji ubezpieczyciela.